viernes, 2 de octubre de 2015

Pleno ordinario para el próximo dia 05 de Octubre

Lloc: Edifici central de l’Ajuntament (plaça de Catalunya 1) 

Hora:  17.00 h.L’ordre del dia és el següent:

1. MODIFICACIÓ ACORD NOMENAMENT REPRESENTANT DEL CONSORCI UNIVERSITARI BAIX PENEDÈS

2. PROPOSTA APROVACIÓ BASES ESPECÍFIQUES PER A L’ATORGAMENT D’AJUTS PER A LA REHABILITACIÓ D’IMMOBLES DINS DE L’ÀMBIT DELIMITAT DEL PLA DE BARRIS

3. PROPOSTA D’APROVACIÓ BASES ESPECÍFIQUES PER A L’ATORGAMENT D’AJUTS AL COMERÇ DINS DE L’ÀMBIT DEL PLA DE BARRIS DE CALAFELL I SIMULTÀNIAMENT CONVOCATÒRIA PER A L’ANY 20152

4. PROPOSTA BONIFICACIÓ ICIO EN FINQUES CATALOGADES D’ÚS PÚBLIC

5. APROVACIÓ INICIAL DEL COMPTE GENERAL DE LA CORPORACIÓ CORRESPONENT A L’EXERCICI 2015

6. PROPOSTA EN RELACIÓ A LA INFORMACIÓ A SUBMINISTRAR SOBRE EL COMPLIMENT DE LES PREVISIONS ESTABLERTES A L’ARTICLE 104 bis LRBRL SOBRE EL NOMBRE DE LLOCS DE TREBALL RESERVATS A PERSONAL EVENTUAL
 
7. DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DICTADES DES DEL DARRER PLE

8. DONAR COMPTE DE LES ACTES DE JUNTA DE GOVERN LOCAL

9. PRECS I PREGUNTES

No hay comentarios:

Publicar un comentario