jueves, 31 de marzo de 2016

Pleno ordinario para el próximo dia 4 de Abril

Lloc: Dependències de la Platja de Calafell

(Carrer Sant Pere 29) 

Hora:  17.00 h.

 

 

(Foto Blog de Segur)

L’ordre del dia:

 

1. Aprovació de les actes de 9 i 21 de desembre de 2015.

2.
Modificació de crèdit 3/2016 suplement de crèdit i crèdit extraordinari finançat amb baixes.

3. Modificació de crèdit 5/2016 crèdit extraordinari finançat amb baixes.

4. Aprovació expedient núm 1/16 de reconeixement extrajudicial de crèdits, per import de 12.565,53 euros.

5. Desistiment al·legacions a l’expropiació de la finca de la zona d’equipaments La Rafela.

6. Resolució provisional per la concessió de subvencions per la rehabilitació immobles dins l’àmbit delimitat pel Pla de Barris de Calafell, any 2015.

7. Bonificació ICIO finca catalogada c/Principal 1 de Calafell.

8.
Proposta en relació a la informació a subministrar sobre el compliment de les previsions establertes a l’article 104.bis LRBRL sobre el nombre de llocs de treball reservats a personal eventual.

9. Ratificar el conveni signat entre la Diputació de Tarragona i la Fundació Futbol Club Barcelona per regular la concessió d’una subvenció per la implementació del projecte Futbolnet a la demarcació de Tarragona i al qual l’Ajuntament de Calafell s’ha adherit.

10. Aprovació d’atorgament de subvencions “Calafell Actiu” per impulsar la reforma, modernització i competitivitat dels establiments comercials de Calafell.

11. Pagament de subvencions a carrosses i comparses participants al Carnaval Xurigué 2016.

12. Moció del grup municipal de Ciutadans per reclamar el pagament del deute que manté la Generalitat de Catalunya amb l’Ajuntament de Calafell.

13. Moció del grup municipal del PSC per reclamar a la Generalitat de Catalunya el reconeixement i pagament del deute amb l’Ajuntament de Calafell.

14. Moció del grup municipal de la CUP per un manteniment dels parcs, jardins i espais públics sense l’ús d’herbicides tòxics com el glisofat, pel compliment de la normativa sobre biocides i per avançar cap a una jardineria ecològica.

15. Donar compte de les resolucions dictades des del darrer Ple.

16. Donar compte de les actes de Junta de Govern Local.

17. Precs i preguntes.


lunes, 28 de marzo de 2016

miércoles, 23 de marzo de 2016

Cambio de Hora Marzo 2016

No cambiar la hora este domingo supondria regresar al meridiano de Greenwich a un 'coste cero'.
Según Belén Ferrer, de la Junta directiva de ARHOE:

"Ferrer ha destacado que en este ultimo ejercicio se han producido «avances», principalmente por parte del PP, PSOE y Ciudadanos. «Estos dos últimos han incorporado en su Acuerdo de Gobierno Reformista y de Progreso una serie de medidas que van ligadas a las demandas que desde la Comisión se vienen realizando, principalmente la relativa a recuperar los horarios para adaptarse al uso solar correspondiente a la ubicación», ha añadido."


viernes, 18 de marzo de 2016

Soluciones N-340, ya!

Mobilització: 

Prou morts! N340 solucions. Prou peatges! 

Demà a les 12 h, tall N340 a la rotonda de Coma-ruga. 

Concentració, 11.30 h a entrada urb. Torreblanca.
 jueves, 17 de marzo de 2016

Sessió plenària extraordinària proper dilluns 21

Lloc: Dependències de la Platja de Calafell

(Carrer Sant Pere 29) 

Hora:  17.00 h.

 

 

(Foto Blog de Segur)

L’ordre del dia és el següent:

1. Aprovació del conveni de patrocini entre l’Ajuntament de Calafell i Àlex Toledo Romero.

2. Aprovació del conveni de patrocini entre l’Ajuntament de Calafell i Rosario Inés Lizón.

3. Proposta de donar compte resolució del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic del recurs especial presentat contra acord classificació empreses del contracte del servei de manteniment, conservació i implementació de l’estalvi energètic de l’enllumenat públic del municipi de Calafell per procediment obert harmonitzat i proposta d’adjudicació.


Inaugurades les noves instal·lacions Regidoria de Treball Vilarenc

Masia Vilarenc
Passeig de la Unió, s/núm.
 
 


 

viernes, 11 de marzo de 2016

Semana Santa sin Zona Azul en el Paseo de Segur

Hasta rima y todo.

Muy buena noticia, esta Semana Santa no habrá Zona Azul en el Paseo de Segur y según ha dicho el Alcalde, Ramon Ferré, se estudiará durante el resto del año.


Esta es la imagen que ofrece el Paseo Marítimo de Segur estos dias previos a la Semana Santa que este año cae un poco antes a lo habitual.

Estas máquinas en el Paseo de Segur esta semana Santa no tendrán que usarse.
El anterior equipo de gobierno Convergente, CIU y su socio, ampliaron el periodo de Zona Azul.


Incidente en Segur Zona Carretera

Hoy habia una ambulancia en la carretera al paso por Segur de Calafell junto a la entrada al Mercadillo, zona de la estación.
miércoles, 9 de marzo de 2016

Inauguració noves instal·lacions Regidoria de Treball Vilarenc

Propera Inauguració Vilarenc Zenit.


Ramon Ferré i Solé

Alcalde


Helena Rubio Pérez

Regidora d'Ocupació


Acte d’inauguració de les noves instal·lacions de la Regidoria de Treball i de Vilarenc Zenit, espai per a persones emprenedores i empresàries.

Masia Vilarenc
Passeig de la Unió, s/núm.
Dijous, 17 de març de 2016
11.30 hores
lunes, 7 de marzo de 2016

Primera sesión plenaria en la nueva Sala de Plenos de la Playa de Calafell

Este es el aspecto que ofrece la primera sesión plenaria en la nueva sala recien remodelada.


 Foto durante el trascurso de la misma.

Los Plenos podran verse por streaming de video.


jueves, 3 de marzo de 2016

Pleno ordinario para el próximo dia 7 de Marzo

Lloc: Dependències de la Platja de Calafell

(Carrer Sant Pere 29-31) 

Hora:  17.00 h.

 

(Foto Blog de Segur)

L’ordre del dia: 

 

1. Aprovació de les actes de 5 d’octubre, 2, 23 i 30 de novembre de 2015.

2. Aprovació inicial de la modificació de l’escut de Calafell.

3. Modificació de la data de celebració de les sessions de la Junta de Govern Local.

4. Modificació de la data de celebració de les sessions de les Comissions Informatives.

5. Aprovació inicial del Reglament de la Comissió Especial de Suggeriments i Reclamacions.

6. Aprovació de l’esborrany del nou Reglament Orgànic Municipal de Calafell, a sotmetre a un procés de participació ciutadana.

7. Aprovació de la convocatòria, composició de la comissió qualificadora i modificació del termini de presentació de sol·licituds per a l’atorgament dels ajuts econònmics corresponents a l’exercici 2016.

8. Donar compte informe de seguiment anual del pla d’ajust 2012 – 4t trimestre 2015.

9. Donar compte informe d’execució trimestral 2015 – 4t trimestre.

10. Proposta expedient núm 2/2016 modificacions pressupostàries de l’Ajuntament de suplement de crèdit finançat amb majors ingressos.

11. Resolució definitiva concessió subvenció per a la rehabilitació de l’immoble situat al carrer Joan Miró 2, inclòs a l’àmbit del Pla de Barris, exercici 2014.

12. Modificació i ampliació del termini d’execució del Projecte d’Intervenció Integral del nucli antic de Calafell.

13. Dessistiment contracte lloguer immoble carrer Principal 24.

14. Dessistiment contracte lloguer immoble situat al carrer Baix Penedès 1.

15.
Dessistiment contracte lloguer immoble carrer Lluís Companys 57, local 2.

16. Dessistiment contracte lloguer immoble locals 3 i 4, carrer Lluís Companys 57.

17. Modificació núm 01/2016 de l’actual relació de llocs de treball de l’Ajuntament de Calafell.

18. Proposta sobre introduir nous supòsits de complementació, si escau, de la prestació econòmica d’incapacitat temporal i criteris de gestió.

19. Modificació de l’article 17.5 de l’annex III de les condicions específiques de la Policia Local.

20. Aprovar la convocatòria pública de les bases d’atorgament de subvencions per a les entitats culturals del municipi de Calafell per a l’exercici 2016.

21.
Aprovar la convocatòria pública de les bases d’atorgament de subvencions per als centres escolars i Ampa’s del municipi de Calafell per a l’exercici 2016.

22. Adhesió del municipi de Calafell a “Catalunya regió europea de la gastronomia 2016.

23. Aprovació d’ampliació de places de vehicles de llicència d’autotaxi autoritzades al municipi de Calafell.

24. Aprovació del Reglament regulador dels horaris pel canvi de sistema de control i gestió de trànsit mitjançant sistemes de registradors òptics intel·ligents i la identificació automàtica de vehicles.

25. Aprovació de la modificació de les bases específiques i la convocatòria per a l’atorgament de subvencions per a activitats esportives i per a la promoció esportiva per a l’any 2016 de l’Ajuntament de Calafell.

26. Ratificar el decret d’Alcaldia núm 399/2016 acordant la suspensió de l’expedient de contractació del servei de manteniment, conservació i implementació de l’estalvi energètic de l’enllumenat públic del municipi de Calafell per procediment obert harmonitzat.

27. Moció del grup municipal de Ciutadans pel Protocol Educatiu contra Transfòbia i assetjament escolar per identitat de gènere.

28. Moció dels grups municipals del PSC i del PP sobre ampliació del centre recretatiu turístic de Vila-seca i Salou.

29. Moció dels grups d’ERC, CiU, PSC i la CUP, de suport al Banc d’ADN per a les identificacions dels desapareguts a la Guerra Civil.

30. Moció del grup municipal de Ciutadans per limitar l’acumulació de càrrecs públics.

31. Moció del grup municipal de la CUP per a l’estudi de la municipalització dels serveis públics externalitzats de l’Ajuntament de Calafell.

32. Donar compte de les resolucions dictades des del darrer Ple.

33. Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local.

34. Precs i preguntes.

La gestión de la Generalitat arruina a los Ayuntamientos

En Calafell se deben casi 3 millones de Euros.

Artículo VozPopuli - Link

Esto altera lo que es el presupuesto municipal y su planificación.

(Foto: Blog de Segur de Calafell)