jueves, 30 de marzo de 2017

A propósito de encuestas

Mucho viaje a EEUU y luego nos enteramos de esto

Mucha conferencia en Harvard y a la sanidad pública catalana toma ...

Inversión en educación superada

EDUCACION:

inicialmente se había prometido una inversión de un millón de euros para mejorar los
equipamientos escolares y, a fecha de hoy, se han superado:- Edificio del ciclo formativo del IES La Talaia (573.468,12 €)
Terminado

- Pavimentaión del parquing de la Escola La Ginesta (60.237,39 €)
Terminado

- Mejora de parquings de escuelas Mossèn Cinto y Vilamar (284.325,53€)
En fase durante 2017

- Adecuación de Centros: arbolado, patios, zonas de sombra, pizarras electrónicas (444.320,31 €)
En fase durante 2017Y ahora están en marcha más proyectos como el de la pista del institut Camí de MarSessió plenària ordinària, 3 d'abril de 2017

El ple començarà a les 17 hores, a la sala de plens, a les dependències municipals del carrer Sant Pere 29. La sessió podrà seguir-se en directe mitjançant la tradicional transmissió radiofònica de Calafell Ràdio http://www.calafellradio.cat/ (107.9 FM i on-line a calafell.tv), però també per streaming: http://calafell.tv/calafelltv/.L’ordre del dia és el següent:

1. Aprovació d’actes

 1.1. Ple 2016/10 ordinari 04/07/2016

 1.2. Ple 2016/11 extraordinari amb urgència 20/07/2016

2. Propostes

 2.1. Serveis Econòmics i Urbanístics - Intervenció

 2.1.1 Donar compte decret 506/2017 de data 20/2/2017 corresponent a resolució de discrepàncies de  l’informe d’Intervenció 48/2017
 2.1.2. Donar compte decret 507/2017 corresponent a resolució de discrepàncies de l’informe  d’Intervenció 48/2017
 2.1.3. Donar compte decret 508/2017 corresponent a resolució de discrepàncies de l’informe  d’Intervenció 48/2017
 2.1.4. Proposta d’aprovació expedient 1/17 de reconeixement extrajudicial de crèdits
 2.1.5. Proposta de resolució d’al·legacions i aprovació definitiva del pressupost general i la plantilla  de l’Ajuntament de Calafell, dels seus organismes autonòms i de la societat municipal per a l’any  2017

 2.2. Transparència i participació - Alcaldia

 2.2.1. Proposta d’aprovació inicial del reglament de participació ciutadana de l’Ajuntament de  Calafell
 2.2.2. Donar compte del decret d’alcaldia núm 719 de 2 de març de 2017 de modifcació de l              l ’organigrama polític municipal i nomenament de regidor de Cultura

 2.3. Medi Ambient i Seguretat - Recursos Humans

 2.3.1. Proposta d’acord sobre les pautes d’actuació, i accés d’ofici com a ens local, als certificats  d’antecedents per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual o tràfic d’éssers humans, dels  treballadors pertinents, en compliment de la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificció del sistema  de protecció a la infància i a l’adolescència
 2.3.2. Proposta d’acord sobre l’aprovació del protocol d’actuació davant diferents situacions  d’assetjament laboral de l’Ajuntament de Calafell, OAM Fundació Castell de Calafell i CEMSSA
 2.3.3. Proposta d’acord sobre l’aprovació de la guia d’usos no sexistes de la llengua de l’Ajuntament  de Calafell, extensiva a l’organisme autònom municipal Fundació Castell de Calafell i a l’empresa  municipal CEMSSA (Calafell Empresa Municipal de Serveis SA)
 2.3.4. Proposta d’acord de resolució d’al·legacions i aprovació definitiva de la modificació de  l’estructura organitzativa i de l’actual relació de llocs de treball de l’Ajuntament de Calafell i de  l’OAM Fundació Castell de Calafell

 2.4. Medi Ambient i Seguretat - Medi Ambient

 2.4.1. Proposta d’aprovació inicial d’ordenança sobre la protecció, la tinença i la venda d’animals al  municipi de Calafell

2.5. Turisme i Via Pública -Promoció Esportiva

 2.5.1. Proposta de declarar d’interés social i d’aplicació d’una bonificació del 95% en l’impost sobre  béns immobles a Tandem Wellness SL
 2.5.2. Proposta sobre donar nom al camp de futbol municipal de Calafell
 2.5.3. Aprovació conveni entre l’Ajuntament de Calafell i Àlex Toledo Romero
 2.5.4. Aprovació conveni entre l’Ajuntament de Calafell i el Club Patí Calafell

 2.6. Serveis Econòmics i Urbanístics - Urbanisme

 2.6.1. Bonificació llicència obra menor immoble carrer Principal 1
 2.6.2. Resolució definitiva i atorgament de subvencions per a la rehabilitació de l’immoble del carrer  Principal 1, inclòs dins l’àmbit del Pla de Barris
 2.6.3. Atorgament subvenció provisional Pla de Barris 2016, a l’immoble situat al carrer Església 8
 2.6.4. Proposta rectificació acord adoptat pel ple de data 6 de febrer de 2017 de resolució definitiva  d’atorgament de subvencions per a la rehabilitació d’immobles inclosos dins l’àmbit del Pla de  Barris, anualitat 2015

 2.7. Serveis Econòmics i Urbanístics - Contractació

 2.7.1. Proposta d’adhesió a l’acord marc de subministrament d’energia elèctrica amb l’empresa  Endesa Energia SAU

 2.8. Serveis Econòmics i Urbanístics - SAC

 2.8.1. Proposta aprovació de la revisió anual del padró municipal d’habitants, amb referència a 1 de  gener de 2016

 2.9. Serveis Econòmics i Urbanístics - Secretaria

 2.9.1. Moció que presenta el grup municipal de CiU de Calafell per a la modificació de l’ordenança  municipal de via pública
 2.9.2. Moció del grup municipal de C’s en relació al cobrament de l’impost de béns immobles (IBI) a  les concessionàries d’autopistes.

3. Donar compte dels decrets dictats des del darrer ple

4. Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local

5. Precs i preguntesmartes, 21 de marzo de 2017

Xerrada de Biodiversitat

1992 -  La biodiversitat és la variabilitat d'organismes vius de qualsevol font, inclosos, entre altres, els ecosistemes terrestres, marins, altres ecosistemes aquàtics, i els complexos ecològics dels quals formen part; comprenent la diversitat dins de cada espècie, entre les espècies, i dels ecosistemes.


Biodiversitat genètica, biodiversitat d’espècies, biodiversitat d’ecosistemes.


miércoles, 15 de marzo de 2017

En funcionamiento el nuevo CAP de Segur de Calafell el próximo dia 20

En funcionamiento el próximo dia 20 de Marzo
(Av. de España 314)


El próximo 17 de Marzo de 11.00 h a 13.00 h 
jornada de puertas abiertas para conocer las instalaciones.


Evolución de las obras.

Tras años de espera, al fin, nuevo CAP en Segur de Calafell

lunes, 6 de marzo de 2017

El Pdte. de Murcia, la culpa es de los técnicos

No dimite pese a estar imputado por corrupción, hoy a juicio.

Investigado por prevaricación, fraude y malversación.


El fiscal del caso fue susstituido por otro.


sábado, 4 de marzo de 2017

Sessió plenària ordinària, 6 de març de 2017

El ple començarà a les 17 hores, a la sala de plens, a les dependències municipals del carrer Sant Pere 29. La sessió podrà seguir-se en directe mitjançant la tradicional transmissió radiofònica de Calafell Ràdio (107.9 FM i on-line a calafell.tv), però també per streaming: calafell.tv/calafelltv/.L’ordre del dia és el següent:

1. Aprovació acta 30 maig 2016.

2. Aprovació acta 6 de juny 2016.

3. Aprovació acta 13 de juny 2016.

4. Donar compte  de l’informe de seguiment anual del Pla d’Ajust 2012 - 4t trimestre 2016.

5. Donar compte de l’informe d’execució trimestral 2016 - 4t trimestre.

6. Donar compte de l’informe d’Intervenció i de Tresoreria de 31 de gener de 2017, sobre el període mig de pagament a proveïdors corresponent al quart trimestre de l’exercici 2016.

7. Donar compte de l’informe d’Intervenció i de Tresoreria, de 31 de gener de 2017, sobre el compliment dels terminis de pagament en el quart trimestre de 2016, d’acord amb la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacons comercials.

8. Donar compte de la informació a subministrar sobre el compliment de les previsions establertes a l’article 104.bis LRBRL sobre el nombre de llocs de treball reservats a personal eventual.

9. Aprovació definitiva compte general de la corporació corresponent a l’exercici 2015.

10. Proposta de resolució provisional per a la concessió de subvenció per a la rehabilitació de l’immoble situat al c/ Jesús 3, de Calafell, dins de l’àmbit del Pla de Barris.

11. Aprovació de les següents propostes en relació a diferents actucions d’urbanisme dintre del Pla de Barris:

1. Proposta denegació subvenció per a la rehabilitació de l’immoble del carer Principal 17, planta 1a, dins l’àmbit del Pla de Barris.

2. Proposta de resolució provisional per a la concessió de subvenció per a la rehabilitació de l’immoble situat al carrer Major 2, dins l’àmbit del Pla de Barris.

3. Proposta resolució provisional per a la concessió de subvenció per a la rehabilitació de l’immoble situat al carrer del Pou 46, dins l’àmbit del Pla de Barris.

4. Proposta denegació subvenció per a la rehabilitació de l’immoble del carrer Principal 17, planta baixa, dins l’àmbit del Pla de Barris.

5. Proposta denegació subvenció per a la reforma del local del carrer Major 3, per obertura de nova activitat, dins l’àmbit del Pla de Barris.

6. Proposta denegació subvenció per la rehabilitació de la coberta i façana de l’immoble del carrer Joan Miró 13, dins l’àmbit del Pla de Barris.

7. Proposta resolució provisional per a la concessió de subvenció per a la rehabilitació de l’immoble situat al carrer Principal 1, dins l’àmbit del Pla de Barris.

8. Proposta de resolució provisional per a la concessió de subvenció per a la rehabilitació de l’immoble situat al carrer del Pou 51, dins l’àmbit del Pla de Barris.

9. Proposta de resolució provisional per a la concessió de subvenció per a la rehabilitació de l’immoble situat al carrer Principal 22, dins l’àmbit del Pla de Barris.

10. Proposta de resolució provisional per a la concessió de subvenció per a la rehabilitació de  l’immoble situat a la Plaça Major 28, dins l’àmbit del Pla de Barris.

11. Proposta de resolució provisional per a la concessió de subvenció per a la rehabilitació de l’immoble situat al carrer Torredembarra 2, dins l’àmbit del Pla de Barris.

12. Moció que presenta el grup municipal de CiU de Calafell per a la modificació de l’ordenança municipal de via pública.

13. Moció del grup municipal C’s per a la sol·licitud de la immediata baixa de l’Ajuntament de Calafell de l’Associació de Municipis per la Independència (AMI).

14. Moció que presenta el grup municipal C’s per facilitar la reclamació i la devolució de les quantitats en concepte de l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana (plusvàlua) als contribuents que no hagin obtingut cap benefici/plusvàlua en la transmissió de vivendes i locals de la nostra localitat.

15. Moció que presenta el grup municipal de la CUP respecte Calafell Ciutat Amiga dels Animals.

16. Donar compte de les resolucions dictades.

17. Donar compte de les actes de la junta de govern local.

18. Precs i preguntes.


Otra noticia del Confidencial sobre CDC

Otra más.