jueves, 30 de marzo de 2017

Sessió plenària ordinària, 3 d'abril de 2017

El ple començarà a les 17 hores, a la sala de plens, a les dependències municipals del carrer Sant Pere 29. La sessió podrà seguir-se en directe mitjançant la tradicional transmissió radiofònica de Calafell Ràdio http://www.calafellradio.cat/ (107.9 FM i on-line a calafell.tv), però també per streaming: http://calafell.tv/calafelltv/.L’ordre del dia és el següent:

1. Aprovació d’actes

 1.1. Ple 2016/10 ordinari 04/07/2016

 1.2. Ple 2016/11 extraordinari amb urgència 20/07/2016

2. Propostes

 2.1. Serveis Econòmics i Urbanístics - Intervenció

 2.1.1 Donar compte decret 506/2017 de data 20/2/2017 corresponent a resolució de discrepàncies de  l’informe d’Intervenció 48/2017
 2.1.2. Donar compte decret 507/2017 corresponent a resolució de discrepàncies de l’informe  d’Intervenció 48/2017
 2.1.3. Donar compte decret 508/2017 corresponent a resolució de discrepàncies de l’informe  d’Intervenció 48/2017
 2.1.4. Proposta d’aprovació expedient 1/17 de reconeixement extrajudicial de crèdits
 2.1.5. Proposta de resolució d’al·legacions i aprovació definitiva del pressupost general i la plantilla  de l’Ajuntament de Calafell, dels seus organismes autonòms i de la societat municipal per a l’any  2017

 2.2. Transparència i participació - Alcaldia

 2.2.1. Proposta d’aprovació inicial del reglament de participació ciutadana de l’Ajuntament de  Calafell
 2.2.2. Donar compte del decret d’alcaldia núm 719 de 2 de març de 2017 de modifcació de l              l ’organigrama polític municipal i nomenament de regidor de Cultura

 2.3. Medi Ambient i Seguretat - Recursos Humans

 2.3.1. Proposta d’acord sobre les pautes d’actuació, i accés d’ofici com a ens local, als certificats  d’antecedents per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual o tràfic d’éssers humans, dels  treballadors pertinents, en compliment de la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificció del sistema  de protecció a la infància i a l’adolescència
 2.3.2. Proposta d’acord sobre l’aprovació del protocol d’actuació davant diferents situacions  d’assetjament laboral de l’Ajuntament de Calafell, OAM Fundació Castell de Calafell i CEMSSA
 2.3.3. Proposta d’acord sobre l’aprovació de la guia d’usos no sexistes de la llengua de l’Ajuntament  de Calafell, extensiva a l’organisme autònom municipal Fundació Castell de Calafell i a l’empresa  municipal CEMSSA (Calafell Empresa Municipal de Serveis SA)
 2.3.4. Proposta d’acord de resolució d’al·legacions i aprovació definitiva de la modificació de  l’estructura organitzativa i de l’actual relació de llocs de treball de l’Ajuntament de Calafell i de  l’OAM Fundació Castell de Calafell

 2.4. Medi Ambient i Seguretat - Medi Ambient

 2.4.1. Proposta d’aprovació inicial d’ordenança sobre la protecció, la tinença i la venda d’animals al  municipi de Calafell

2.5. Turisme i Via Pública -Promoció Esportiva

 2.5.1. Proposta de declarar d’interés social i d’aplicació d’una bonificació del 95% en l’impost sobre  béns immobles a Tandem Wellness SL
 2.5.2. Proposta sobre donar nom al camp de futbol municipal de Calafell
 2.5.3. Aprovació conveni entre l’Ajuntament de Calafell i Àlex Toledo Romero
 2.5.4. Aprovació conveni entre l’Ajuntament de Calafell i el Club Patí Calafell

 2.6. Serveis Econòmics i Urbanístics - Urbanisme

 2.6.1. Bonificació llicència obra menor immoble carrer Principal 1
 2.6.2. Resolució definitiva i atorgament de subvencions per a la rehabilitació de l’immoble del carrer  Principal 1, inclòs dins l’àmbit del Pla de Barris
 2.6.3. Atorgament subvenció provisional Pla de Barris 2016, a l’immoble situat al carrer Església 8
 2.6.4. Proposta rectificació acord adoptat pel ple de data 6 de febrer de 2017 de resolució definitiva  d’atorgament de subvencions per a la rehabilitació d’immobles inclosos dins l’àmbit del Pla de  Barris, anualitat 2015

 2.7. Serveis Econòmics i Urbanístics - Contractació

 2.7.1. Proposta d’adhesió a l’acord marc de subministrament d’energia elèctrica amb l’empresa  Endesa Energia SAU

 2.8. Serveis Econòmics i Urbanístics - SAC

 2.8.1. Proposta aprovació de la revisió anual del padró municipal d’habitants, amb referència a 1 de  gener de 2016

 2.9. Serveis Econòmics i Urbanístics - Secretaria

 2.9.1. Moció que presenta el grup municipal de CiU de Calafell per a la modificació de l’ordenança  municipal de via pública
 2.9.2. Moció del grup municipal de C’s en relació al cobrament de l’impost de béns immobles (IBI) a  les concessionàries d’autopistes.

3. Donar compte dels decrets dictats des del darrer ple

4. Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local

5. Precs i preguntesNo hay comentarios:

Publicar un comentario